top of page

Polityka prywatności Restauracja Dębowa obowiązująca od dnia 24.02.2023

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z usług Restauracji Dębowa („Restauracja”), kontaktowaniem się z Restauracją w celu rezerwacji stolika lub organizacji imprez okolicznościowych, korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.restauracja-debowa.pl/ („Strona internetowa”) oraz dostępnych na niej funkcjonalności, jak również przetwarzania Państwa danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej cookies lub podobnych technologii.

II. DANE ADMINISTRATORA

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Coelum Fortuna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Komorowicka 140, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000895775, posiadająca numer NIP: 7262685161, REGON: 388705292, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł w całości opłacony („Administrator” lub „Spółka”). Spółka jest właścicielem Restauracji.

 

Kontakt z Administratorem:

 

• listownie na adres: ul. Komorowicka 140, 43-300 Bielsko – Biała,

• mailowo na adres email: biuro@restauracja-debowa.pl,

• telefonicznie pod numerem: +48 33 813 83 93 lub +48 608 094 953

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Gdy kontaktują się Państwo z Restauracją, Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

a) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółkizgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub dokonania rezerwacji stolika w Restauracji. 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

1. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Restauracją (droga pisemna, telefoniczna, mailowa, poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej)

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

Państwa dane osobowe Spółka otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu przedstawienia Państwu oferty Restauracji, w szczególności dotyczącej organizacji imprez okolicznościowych, a więc w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Państwa żądanie, a następnie w celu wykonania umowy zawartej z Państwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Spółce dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

d) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

3. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli Administrator zawiera z Państwem jako kontrahentem jakąkolwiek umowę, otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarza je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia z Państwemumowy i jej wykonywania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c) w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w związku z rozliczeniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

d) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 3 Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

4. Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli klient lub kontrahent Administratora (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Państwa lub zostali Państwo przez niego wyznaczeni do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Państwa.

Administrator przetwarza wówczas Państwa dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Państwo reprezentują lub z którym współpracują, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a Administratorem i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez Administratora, jak i jego kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;

b) w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a Administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Państwa pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazują Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem lub klientem Administratora, a następnie będą przechowywane do momentu 4 przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez klientów

W związku z zawarciem i realizacją umowy na rzecz klienta, może on przekazać Administratorowi dane osób trzecich (np. gości), w zakresie danych identyfikacyjnych oraz ewentualnie danych kontaktowych lub danych dotyczących zdrowia (w razie niezbędności do realizacji obowiązków prawnych przez Spółkę). Dane osobowe udostępnione przez klientów będą przetwarzane przez Spółkę w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

a) w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Spółką a klientem, co stanowi prawnieuzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

b) ewentualnie w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników imprezy oraz bezpieczeństwem sanitarnym i realizacją ewentualnych wytycznych służb sanitarnych, w tym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (w razie konieczności przetwarzania danych dotyczących zdrowia) w powiązaniu z innymi właściwymi przepisami prawa.

Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie do czasu wygaśnięcia roszczeń lub upływu terminu określonego w odrębnych przepisach prawa.

6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych

Spółka prowadzi profile Restauracji w mediach społecznościowych:

• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089348370077
• Instagram: https://www.instagram.com/restauracja.debowa.bielsko/

W związku z prowadzeniem powyższych profili Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa subskrypcji fanpage Administratora (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” itp.), opublikowaniem przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, a także w związku z przesłaniem Administratorowi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

a) identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
b) dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Państwana własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
c) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać Państwawizerunek);
d) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Państwa dobrowolnie pod postamiAdministratora;
e) treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
f) dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili Administratora w mediach społecznościowych.  

W związku z powyższym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora portalu społecznościowego i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje Administrator, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) w celu prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO. 

Szczegółowe informacje na temat śledzenia Państwa aktywności i przetwarzania danych osobowych przez operatora portalu Facebook oraz Instagram można znaleźć w jego polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy. Co do statystyk, które Administrator otrzymuje od operatora ww. portali, Administrator ma na nie ograniczony wpływ i może uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli są Państwo zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook lub Instagram, proszę zweryfikować swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku informacji posiadanych przez Administratora w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na profilu Administratora do czasu usunięcia ich przez Państwa.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Proszę pamiętać,że administratorem Państwadanych osobowych jesttakże operator portaliFacebook i Instagram, z których Państwo korzystają i za których pośrednictwem odwiedzają Państwo profile Administratora. Administrator ma ograniczony wpływ na sposób przetwarzania Państwa danych 6 osobowych przez operatora powyższych portalispołecznościowych. Proszę zapoznać się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portali Facebook i Instagram.

7. Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu określone prawa (są one wymienione niżej w Polityce prywatności). Mogą Państwo kierować do Administratora korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła Administratorowi wniosek o realizację Państwa praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw wynikających z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;

b) w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator w terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 

a) podwykonawcom, kontrahentom, w tym podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej, usługi informatyczne (jeśli jest to wymagane przepisami prawa, Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);

 

b) podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

 

c) w przypadku publikowania przez Państwa treści na profilach Administratora w mediach społecznościowych, Państwadane osobowe są też widoczne dla osób odwiedzających profile w mediach społecznościowych, oraz dla operatorów tych portali społecznościowych.

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VI. TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z prowadzeniem przez Administratora profilina portalu Facebook oraz Instagram, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem tego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operator ww. portali jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w polityce prywatności portali Facebook i Instagram:

 

https://www.facebook.com/privacy/policy

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

b) sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO), c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),

g) cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

 

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się z Administratorem na dane podane w sekcji II. Polityki prywatności - „Dane Administratora”.

 

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

VIII. COOKIES

Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Państwa urządzenia, z którego uzyskujecie Państwo dostęp do Strony internetowej. Poza cookies są stosowane również inne technologie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika na Stronie internetowej. W dalszej części niniejszego dokumentu wszystkie te technologie dla ułatwienia są określane wspólnie mianem „cookies”.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie cookies na Państwa urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te cookies są opisane poniżej jako 8 niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów cookies (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Administrator potrzebuje Państwa zgody.

 

Ściśle niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzą Państwo na Stronę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań. Te cookie mają ograniczony okres ważności.

 

Aktualnie na Stronie internetowej Administrator korzysta jedynie ze ściśle niezbędnych cookies lub podobnych technologii.

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie cookies, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych cookies.

bottom of page